EE-avfall


Børstad Transport har kontrakt med El-retur om innsamling av EE-avfall i Midt-Norge. Vi har vært med siden EE-forskriften ble innført i 1999 og har en unik kompetanse og erfaring innen dette området.Vi transporterer EE-avfallet til godkjente behandlings anlegg som fjerner miljøfarlige komponenter og sørger for størst mulig grad av gjenvinning.

Vi henter EE-avfallet ditt, bestill her.
Lever EE-avfallet til oss, Så gjør du en god gjerning for miljøet!

Børstad Transport er en del av RENAS, en nasjonal returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Du kan levere EE-avfallet ditt til oss helt gratis. Vi garanterer for at alle produkter du leverer inn blir håndtert og miljøsanert slik at ingen miljøgifter kommer på avveie.

Alle elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter. Dette kan for eksempel være kvikksølv, bly, kadmium, PCB eller bromerte flammehemmere. Derfor er det svært viktig at kasserte produkter blir levert inn til miljøriktig behandling. Konsekvensene av slike stoffer på avveie kan være svært alvorlig. De kan føre til kreft, gjøre skade på nervesystemet, svekke menneskers reproduksjonsevne og gi skader på fostre.

Miljømyndighetene har innført strenge regler for hvordan EE-avfall skal behandles. Det viktigste du må huske er at EE-avfall ikke skal blandes med andre avfallstyper, og at det blir levert til et godkjent mottak for EE-avfall. Børstad Transport er et godkjent mottak.

Etter at avfallet er levert blir det transportert videre til et sluttbehandlingsanlegg. Her blir alle komponenter med miljøgifter tatt ut, før de øvrige materialene blir gjenvunnet. Hvert år samler RENAS-systemet inn mer enn 50.000 tonn EE-avfall.


Gjør miljøet en tjeneste – lever EE-avfallet ditt til oss!

Les mer om returordningen på www.renas.no
Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av